GLENMARK PHARMACEUTICALS SK
E-learningová zóna GLENMARK PHARMACEUTICALS
System powered by
eMedius

Registrácia

Pre platnú registráciu je potrebné vyplniť tmavomodré rámiky.

Minimálny rozsah povinných údajov je nevyhnutný najmä pre vygenerovanie „Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania“, zároveň kvôli povinnosti hlásenia výšky poskytnutého nepeňažného plnenia poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a zdravotníckemu pracovníkovi, ktorá vyplýva 3. osobám z novely zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov. Údaje vyplňujte s diakritikou.

Titul pred menom:
Meno:
Priezvisko:
Titul za menom:
Dátum narodenia:
.
.
Povinné, ak nie ste registrovaný/á v žiadnej zdravotníckej komore.
DD
-
MM
-
RRRR
Email:
Súkromný email:
Aby sme Vás mohli kontaktovať v prípade zmeny zamestnávateľa. Vyplnenie je nepovinné.
Telefónne číslo:
Login:
Meno slúžiace pre prihlásenie do internej zóny členov.
Heslo:
Heslo slúžiace pre prihlásenie do internej zóny členov.
Zopakujte heslo:
Zopakovanie hesla, pre kontrolu.
heslo musí obsahovať aspoň 7 znakov
v hesle sa musia nachádzať znaky z veľkej aj malej abecedy
v hesle sa musí nachádzať aspoň jedna číslica
heslá v položke Heslo a Zopakujte heslo sa zhodujú
Ak ste registrovaný/á v zdravotníckej komore, vyplnťte prosím Vašu príslušnosť ku komore, zdravotnícke povolanie a informácie o zdravotníckom zariadení / poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, v ktorom / u ktorého ako zdravotnícky pracovník vykonávate svoje povolanie.
Som registrovaný/á v zdravotníckej komore:
Ak ste podnikateľský subjekt a chcete fakturovať, označte, prosím, zaškrtávacie políčko a vyplňte položky pre podnikateľský subjekt, ktoré sa Vám sprístupnia.
Som podnikat. subjekt, chcem fakturovať:
Ako ste sa o nás
dozvedeli:
Spracovanie osobných údajov:

Udeľujem súhlas Komore pre medicínske právo – MEDIUS, Mäsiarska 6, 040 01 Košice, e-mail: office@medius.sk na spracúvanie mojich osobných údajov. Rozsah spracovaných osobných údajov: meno, priezvisko, titul pred a za menom, pracovnoprávny/zmluvný vzťah k farmaceutickej spoločnosti, e-mailová adresa, login k užívateľskému účtu na portály e-medius.sk, informácia o absolvovaných kurzoch, informácia o úspešnosti užívateľa v kurzovom teste. Potvrdzujem, že som bol pred udelením súhlasu zo strany prevádzkovateľa informovaný o nasledovných skutočnostiach:
1/ Právny základ spracovania: súhlas dotknutej osoby na spracovanie osobných údajov.
2/ Účel spracovania: uvedený nižšie.
3/ Doba spracovania: po dobu existencie užívateľského účtu dotknutej osoby na portály e-medius.sk.
4/ Rozsah operácii: všetky operácie potrebné vytvorenie užívateľského účtu vrátane získavania, zaznamenávania, prehľadávanie a podobne,
5/ Sprostredkovateľ: Sprostredkovateľ nie je.
6/ Príjemca osobných údajov: b) poskytovateľ služby hromadného emailu, c) poskytovateľ IT podpory, webhostingového priestoru a serveru na ukladanie dát, d) poskytovatelia analytických služieb poskytovaných využívaním cookies – viac informácií príjemcoch je možné nájsť v Pravidlách spracovania osobných údajoch.
7/ Poučenie o právach: bol som poučený o svojich právach: a) vyžiadať si informácie o stave spracovania osobných údajoch, b) požadovať opravu osobných údajov, ak sú nesprávne alebo neúplné; c) požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov; d) požadovať vymazanie; e) byť oboznámený s opravou alebo vymazaním; f) právo na prenos osobných údajov; g) právo podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov; h) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov a g) právo odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov.
8/ Povinný rozsah osobných údajov: pre využívanie služby e-learningového vzdelávania na portály e-medius je dotknutá osoba povinná poskytnúť súhlas a uviesť osobné údaje ako nevyhnutné uvedené v registračnom formulári
9/ Zodpovedná osoba: nie je prevádzkovateľom určená. Dotknutá osoba môže uplatňovať svoje práva priamo v komunikácii s prevádzkovateľom, najlepšie prostredníctvom elektronickej pošty (office@medius.sk) alebo použitím iných komunikačných kanálov.

Zároveň vyhlasujem, že som prevádzkovateľovi poskytol pravdivé osobné údaje a môj súhlas bol daný dobrovoľne.

Vyhlasujem, že som si pred udelením súhlasu mal možnosť prečítať PRAVIDLÁ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV.
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov na účel riadenia, fungovania užívateľského konta a evidencie užívateľov portálu.
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov na účel realizovania e-learningového vzdelávania.
Podmienky používania:
Marketingové informácie:
Súhlasím so zasielaním informácií o vzdelávacích podujatiach a e-kurzoch týkajúcich sa medicínskeho a farmaceutického práva.
Osem plus štyri:
Zadajte výsledok číslom (napr. 8)
kontrola, či formulár vypĺňa človek.